Christoph Schada v. Borzyskowski

Christoph Schada v. Borzyskowski
Stellvertreter OV Hardtberg, Mitglied der Bezirksvertretung Hardtberg, Bezirksverordneter